โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

34 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

PHONE  042-511- 509

เขียนโดย Administrator
ฮิต: 12010
 
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
101          ในปีการศึกษา ๒๕๒๐ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่สอง โดยใช้ที่ราชพัสดุ(สนามบินเก่า) จำนวน ๕๐ ไร่ และได้ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐การเรียนการสอนในระยะเริ่มแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้ใช้สถานที่กองร้อย อ.ส. จังหวัดเป็นที่เรียนชั่วคราวและแต่งตั้ง นางเวียงงาม ศรีวรขาน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนธาตุพนม มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้ง นายวิรัช บำรุงสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          ปีการศึกษา ๒๕๒๑ โรงเรียนได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในสถานที่ของตนเอง(ที่ปัจจุบัน) ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๑ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖๐๐ คน และมีครู ๓๕ คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ ๐๐๔ จำนวน ๕ ห้อง ปีการศึกษา ๒๕๒๒-๒๕๒๓ โรงเรียนได้รับที่ดินจากราชพัสดุเพิ่มอีก ๓ ไร่ ๓ งาน รวมแล้วมีเนื้อที่ ๕๓ ไร่ ๓ งาน และโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ๓๒๔ และหอประชุมแบบใต้ถุนสูง และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีพ.ศ. ๒๕๒๓ 
          ปีการศึกษา ๒๕๒๕ โรงเรียนได้เลือนฐานะหัวหน้าสถานศึกษาโดยมี นายทวีพงษ์ นวานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก
          ปีการศึกษา ๒๕๒๖-๒๕๓๐ นายวินัย เสาหิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และในปี ๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ จำนวน ๑ หลัง ตลอดจนโรงฝึกงาน และในปี ๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล.(ปรับปรุง ๒๙) อีก ๑ หลัง
          ปีการศึกษา ๒๕๓๐ – ๒๕๓๑ นายประดิษฐ์ ศรีวรมาศ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปีการศึกษา ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕ นายโอภาส วัยวัฒน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗,ถังน้ำประปา,และได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคาร ๒๑๖ ล.โดยการต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องสมุด
          ปีการศึกษา ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ นายเจริญ ชาเรืองเดช ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู, ห้องน้ำห้องส้วม,ปรับปรุงลู่วิ่งมาตรฐาน, และงบประมาณโครงการปฏิรูปการศึกษาในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,สนามบาสเกตบอล, สนามวอลเล่ย์บอล, ลานคอนกรีต ๘๐๐ ตารางเมตร และทาสีอาคารเรียน ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน ๕๐ x ๒๑ เมตร และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจากการคืนเสาเข็มสระว่ายน้ำ เพื่อนซื้อรถตู้ ๑๒ ที่นั่ง, รถไถเดินตาม
          ปีการศึกษา ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ นายเกรียงไกร ใจสุข ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
          ปีการศึกษา ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ นายณรงค์ ชิณสาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน,โรงเรียนได้จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดทุกห้องเรียน,โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกหมวดวิชา, โครงการจัดระบบเครือข่ายในโรงเรียน, โครงการป่ารักษ์น้ำ ๑๒ สิงหา
          ปีการศึกษา ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ นายเพียร สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการระดับ ๙ เป็นผู้ประเมินภายในระดับกรม
          ปีการศึกษา ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โครงการ Mini English Program
          ปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. จำนวน ๑ หลัง
          ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ, โรงเรียนดีใกล้บ้าน , โรงเรียนในฝัน
          ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
  
 
104  105
 
106  107
 
131  148

Copyright © 2020, FastBike. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu