โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

34 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

PHONE  042-511- 509

เขียนโดย Administrator
ฮิต: 3399

149

          “พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับชาติ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล ”

Copyright © 2020, FastBike. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu