เขียนโดย Administrator

149

          “พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับชาติ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล ”