โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

34 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

PHONE  042-511- 509

เขียนโดย Administrator
ฮิต: 3980

131

         “จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สร้างคุณธรรมนำความรู้ โดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและสากล”

Copyright © 2020, FastBike. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu