เขียนโดย Administrator

131

         “จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สร้างคุณธรรมนำความรู้ โดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและสากล”