โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

34 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

PHONE  042-511- 509

เขียนโดย Administrator
ฮิต: 11208

200477 197794563587727 100000715534475 553590 107191 n

          “1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับชาติ พัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 
          “2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
          “3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ” 
          “4. สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและระัดับชาติ ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM.)”

Copyright © 2020, FastBike. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu