โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

34 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

PHONE  042-511- 509

เนื้อหา

เขียนโดย Administrator
ฮิต: 6720

Logo

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

( เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2558 )

 

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

----------------------------------------

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2558

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

Copyright © 2020, FastBike. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu